Georgios N. Lampadakis & Associates

Posted: 21 Νοεμβρίου 2020


Ασφαλιστικά μέτρα επίδειξης εγγράφου. Έννομο συμφέρον. Πότε συντρέχει έννομο συμφέρον. Περιστατικά ύπαρξης εννόμου συμφέροντος στον αιτούντα – εναγόμενο να ζητήσει την επίδειξη κρίσιμου εγγράφου, το οποίο ο καθού – ενάγων ισχυρίζεται στην αγωγή του ότι υπεγράφη από τον πρώτο, ώστε να εξεταστεί από γραφολόγο.

(Δημοσιευμένη απόφαση στη Δωδεκανησιακή Νομολογία 2008, 1284)

Αριθμός αποφάσεως 963/2007

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου Συγκροτημένο από το Δικαστή Βασίλειο Παπανικόλα, Πρόεδρο Πρωτοδικών. Συγκροτήθηκε δημόσια στο ακροατήριό του την 22-01-2007, χωρίς τη σύμπραξη γραμματέως για να δικάσει την υπόθεση ασφαλιστικών μέτρων μεταξύ: Του αιτούντος: Σ.Κ. …, ο οποίος εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο του δικηγόρο Γεώργιο Λαμπαδάκη κατά του καθού η αίτηση: Γ.Κ. …, ο οποίος δεν παραστάθηκε ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο

(...) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 902 ΑΚ, η ισχύς του οποίου διατηρήθηκε και μετά την εφαρμογή του ΚΠολΔ (ΑΠ 1264/83 Δ 15.399), όποιος έχει έννομο συμφέρον να πληροφορηθεί το περιεχόμενο ενός εγγράφου που βρίσκεται στην κατοχή άλλου, έχει δικαίωμα να απαιτήσει την επίδειξη ή και αντίγραφο του, αν το έγγραφο συντάχθηκε για το συμφέρον αυτού που το ζητεί ή πιστοποιεί έννομη σχέση που αφορά και αυτόν ή σχετίζεται με διαπραγματεύσεις που έγιναν είτε απευθείας από τον ίδιο είτε για το συμφέρον του με τη μεσολάβηση τρίτου. Η επίδειξη μπορεί να ζητηθεί και με παρεμπίπτουσα αγωγή, εφόσον δε συντρέχει επείγουσα περίπτωση και με αίτηση ασφαλιστικών μέτρων (ΜΠρΑθ 13936/84 ΝοΒ 32.1575, ΜΠρΑθ 17453/83 ΕλλΔνη 25.1227). Προϋποθέσεις για τη δημιουργία της αξιώσεως για την επίδειξη εγγράφου ή τη χορήγηση αντιγράφου του είναι, σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη, το έννομο συμφέρον του ζητούντος την επίδειξη, που εξειδικεύεται στις τρεις περιπτώσεις που διαλαμβάνονται στο άρθρο αυτό, και η κατοχή του εγγράφου από τον καθού στρέφεται η αξίωση. Μεταξύ των περιπτώσεων που κατά την προαναφερόμενη διάταξη υπάρχει έννομο συμφέρον για την επίδειξη είναι και αν το έγγραφο συντάχθηκε για το συμφέρον αυτού που το ζητεί. Εξετάζεται δηλαδή η πρόθεση που επικράτησε κατά το χρόνο που συντάχθηκε το έγγραφο και αν το έγγραφο συντάχθηκε για τη σύσταση, απόδειξη ή γενικά διατήρηση των δικαιωμάτων του αιτούντος την επίδειξη ή όταν το έγγραφο αφορά οποιαδήποτε έννομη σχέση, καταρτισθείσα ή σχεδιαζόμενη, ισχυρή ή άκυρη, για οποιοδήποτε αντικείμενο, είτε το έγγραφο αυτό αφορά την απόδειξη της συστάσεως αυτής προς εκτέλεση ή αποζημίωση είτε υποστηρίζει μεταβολή ή κατάργηση δικαιώματος, από οποιονδήποτε και αν συντάχθηκε, είτε από τον αιτούντα την επίδειξη είτε από άλλον, αλλά προς το συμφέρον του αιτούντος ή όταν το έγγραφο περιέχει δήλωση προς το ζητούντα την επίδειξη ή από αυτόν, που οπωσδήποτε επηρεάζει τις περιουσιακές σχέσεις του, χωρίς να είναι απαραίτητο να έχει και δικαιοπρακτικό χαρακτήρα, υπάρχει το απαιτούμενο κατά τη διάταξη αυτή έννομο συμφέρον να ζητήσει την επίδειξη (Γεωργιάδης/Σταθόπουλος: Αστικός Κώδιξ άρθρο 902 αρ. 5-10, Ράμμος: στην ΕρμΑΚ άρθρο 902 αρ. 5-15, Καύκας: ο.π. άρθρο 902 παρ. 2).

Στην προκειμένη περίπτωση, με την υπό κρίση αίτηση ο αιτών ισχυρίζεται ότι ο καθού έχει ασκήσει εναντίον του την από 8-3-2006 και με αριθμό κατάθεσης 102/2006 αγωγή με την οποία ισχυρίζεται ότι ο αιτών έχει δήθεν υπογράψει το από 12-12-2002 ιδιωτικό συμφωνητικό ενεργώντας ως πληρεξούσιος του Ν.Κ. και της Ε. χήρας Ε.Κ., με το οποίο συμφώνησε για τη μεταβίβαση ενός ακινήτου, ότι ουδέποτε έχει υπογράψει τέτοιο συμφωνητικό ούτε είχε τέτοια εντολή και από τους υπόλοιπους συγκύριους του ακινήτου και πιθανότατα η υπογραφή που έχει τεθεί σε αυτό είναι πλαστογραφημένη, επικαλούμενος δε ως επείγουσα περίπτωση ότι με την πάροδο του χρόνου υπάρχει άμεσος κίνδυνος παραγραφής του αδικήματος, ζητεί να υποχρεωθεί ο καθού η αίτηση να του επιδείξει το επίδικο συμφωνητικό, να απειληθεί σε βάρος του χρηματική ποινή και προσωπική κράτηση για την περίπτωση αρνήσεως και να καταδικαστεί στα δικαστικά έξοδα. Η αίτηση, η οποία αρμοδίως φέρεται ενώπιον του δικαστηρίου τούτου κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 682, 683 παρ. 1 και 22 ΚΠολΔ) είναι νόμιμη και στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 902 ΑΚ, 682 και 731, 732 και 947 ΚΠολΔ. Επομένως, πρέπει να εξεταστεί η ουσιαστική βασιμότητα της αίτησης. (…) Ο καθού η αίτηση στην από 8-3-2006 και με αριθμό κατάθεσης 102/2006 αγωγή του ισχυρίζεται, εκτός των άλλων, ότι ο αιτών έχει υπογράψει το από 12-12-2002 ιδιωτικό συμφωνητικό ενεργώντας ως πληρεξούσιος του Ν.Κ. και της Ε. χήρας Ε.Κ., με το οποίο συμφώνησε για τη μεταβίβαση ενός ακινήτου. Από τα ως άνω αποδεικτικά στοιχεία όμως πιθανολογείται ότι ο αιτών ουδέποτε έχει υπογράψει τέτοιο συμφωνητικό ούτε είχε τέτοια εντολή και από τους υπόλοιπους συγκύριους του ακινήτου και πιθανότατα η υπογραφή που έχει τεθεί σε αυτό είναι πλαστογραφημένη. Άρα υπάρχει στον αιτούντα το απαιτούμενο, σύμφωνα με τη διάταξη του αρ. 902 ΑΚ, έννομο συμφέρον να ζητήσει την επίδειξη του πρωτότυπου συμφωνητικού και να λάβει αντίγραφο του ενόψει της εκκρεμότητας της πιο πάνω υποθέσεως και της πρόθεσης του αιτούντος να διορίσει ειδικό γραφολόγο προκειμένου να προβεί σε γραφολογική εξέταση του συμφωνητικού και να εκφέρει τη γνωμοδότησή του σχετικά με τη γνησιότητα της υπογραφής του, καθόσον μόνο με την εξέταση του πρωτοτύπου μπορεί ο γραφολόγος να εκφράσει συμπέρασμα, και επίσης συντρέχει και η απαιτούμενη επείγουσα περίπτωση για να διαταχθεί με ασφαλιστικά μέτρα η επίδειξη. Επομένως, πρέπει να γίνει δεκτή η υπό κρίση αίτηση ως βάσιμη και από ουσιαστική άποψη, όπως ειδικότερα αναφέρεται στο διατακτικό της παρούσας, να διαταχθούν δε κατά του καθού η αίτηση χρηματική ποινή και προσωπική κράτηση για την περίπτωση που δε συμμορφωθεί με το διατακτικό της απόφασης.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ (...) Υποχρεώνει τον καθού η αίτηση μέσα σε χρονικό διάστημα τριών ημερών από την επίδοση σε αυτόν της παρούσας απόφασης να καταθέσει ο ίδιος ή εξουσιοδοτημένος από αυτόν πρόσωπο, στο Γραμματέα του Δικαστηρίου τούτου (Τμήμα Ασφαλιστικών Μέτρων) συντασσομένου σχετικώς αποδεικτικού παραδόσεως-παραλαβής, το πρωτότυπο του αναφερόμενου στο σκεπτικό συμφωνητικού και επιτρέπει στο δικαστικό γραφολόγο που θα διοριστεί από τον αιτούντα μέσα σε τρεις ημέρες από την παραλαβή του εγγράφου από το Γραμματέα του Δικαστηρίου και σε χρόνο που θα οριστεί ακριβώς από αυτόν (Γραμματέα) σε ώρες λειτουργίας της Υπηρεσίας, να εξετάσει, παρουσία του παραπάνω Γραμματέα, το εν λόγω συμφωνητικό, για χρόνο που δε θα υπερβεί τις δύο ώρες, ως προς τη γνησιότητα της υπογραφής του αιτούντος, επιτρεπομένης σε αυτόν της λήψης επικυρωμένου φωτοαντιγράφου ή φωτογραφιών του συμφωνητικού. Μετά τη λήξη των τριών ημερών το συμφωνητικό θα αναλάβει από τη Γραμματέα του Δικαστηρίου ο καθού η αίτηση ή εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο και θα συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο απόδοσης. Απειλεί σε βάρος του καθού η αίτηση για την περίπτωση άρνησής του να συμμορφωθεί με την παραπάνω διάταξη της παρούσας, χρηματική ποινή €3.000,00 και προσωπική κράτηση 10 ημερών.

Ασφαλιστικά μέτρα επίδειξης εγγράφου. Έννομο συμφέρον. Πότε συντρέχει έννομο συμφέρον. Περιστατικά ύπαρξης εννόμου συμφέροντος στον αιτούντα – εναγόμενο να ζητήσει την επίδειξη κρίσιμου εγγράφου, το οποίο ο καθού – ενάγων ισχυρίζεται στην αγωγή του ότι υπεγράφη από τον πρώτο, ώστε να εξεταστεί από γραφολόγο (Αρ.αποφ. 963/2007 Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, δημοσιευμένη απόφαση στη Δωδεκανησιακή Νομολογία 2008, 1284)


Font Resize
Contrast