Georgios N. Lampadakis & Associates

Προσωπικά Δεδομένα – Καταδίκη Δημοτικής Επιχείρησης από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σε συνολικό πρόστιμο €8.000 για παραβίαση προσωπικών δεδομένων πρώην εργαζόμενου στην επιχείρηση. (αποφ. 39/2021 της Α.Π.Π.Δ.)

Posted: 27 Οκτωβρίου 2021

Προσωπικά Δεδομένα. Καταγγελία για παραβίαση τους στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Επιβολή από  την Α.Π.Π.Δ. χρηματικού προστίμου συνολικού ύψους 8.000 ευρώ σε Δημοτική Επιχείρηση, επειδή κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 5 παρ. 1 στοιχ. γ’ και 12 παρ. 3 και 15 του ΓΚΠΔ  α) χορήγησε σε πρώην εργαζόμενο βεβαίωση προϋπηρεσίας στην οποία αναγράφηκε εκτός του είδους και της διάρκειας της εργασίας και η πληροφορία ότι απολύθηκε λόγω αξιόποινης πράξης και β) δεν απάντησε ποτέ γραπτώς στο αίτημα του καταγγέλλοντος να του χορηγηθεί αντίγραφο βιντεοσκοπημένου υλικού που τον αφορούσε, απορρίπτοντάς το σιωπηρά. (αποφ. 39/2021 της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων)

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 39/2021

(Τμήμα) 

Η  Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τμήματος στην έδρα της την 26.05.2021 μετά από πρόσκληση του Προέδρου της, προκειμένου να εξετάσει την υπόθεση που αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας. Παρέστησαν ο Αναπληρωτής Πρόεδρος Γ. Μπατζαλέξης, κωλυομένου του Προέδρου της Αρχής Κ. Μενουδάκου, τα τακτικά μέλη της Αρχής Σ. Βλαχόπουλος  και Κ. Λαμπρινουδάκης, ως εισηγητής και το αναπληρωματικό μέλος της Αρχής Γ. Τσόλιας, σε αντικατάσταση του τακτικού μέλους Χ. Ανθόπουλου, ο  οποίος, αν και εκλήθη νομίμως  εγγράφως,  δεν  παρέστη  λόγω  κωλύματος.  Παρούσες  χωρίς  δικαίωμα ψήφου ήταν οι K. Καρβέλη, ειδικός επιστήμονας-δικηγόρος, ως βοηθός εισηγητή, η οποία αποχώρησε μετά τη συζήτηση της υπόθεσης και πριν από τη διάσκεψη και τη λήψη απόφασης και η Ε. Παπαγεωργοπούλου, υπάλληλος του τμήματος διοικητικών υποθέσεων της Αρχής, ως γραμματέας.

Η Αρχή έλαβε υπόψη της τα ακόλουθα: 

Με τις υπ’ αρ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/1084/20 και Γ/ΕΙΣ/2648/20 καταγγελίες του προς την Αρχή, ο Α. καταγγέλλει τη Δημοτική Επιχείρηση …… Ρόδου «…..» για μη νόμιμη επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων. Συγκεκριμένα με την με αρ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/1084/20 καταγγελία του καταγγέλλει ότι κατόπιν της απολύσεώς του από τη  Δημοτική Επιχείρηση ………., ζήτησε βεβαίωση προϋπηρεσίας ότι εργάσθηκε στην επιχείρηση, την οποία του χορήγησαν, προσθέτοντας όμως κατά παράβαση της αρχής της αναλογικότητας ότι απολύθηκε λόγω αξιόποινης πράξης, προκαλώντας με τον τρόπο αυτό, όπως ισχυρίζεται, βλάβη στα συμφέροντά του.

Επίσης με τη δεύτερη  με αρ. πρωτ.   Γ/ΕΙΣ/2648/20 καταγγελία  του καταγγέλλει την επιχείρηση για μη ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασής του. Ειδικότερα, κατόπιν  μηνύσεως  που  υποβλήθηκε  εναντίον  του  για  υπεξαίρεση  από  την επιχείρηση,  ως  πρώην  εργαζόμενου  στη  θέση  εισπράκτορα,  ζήτησε  από  την επιχείρηση για δικαστική χρήση υπεράσπισής του, ως κατηγορουμένου στη ποινική δίκη, με την από … αίτησή του να του χορηγηθεί αντίγραφο του βιντεοσκοπημένου υλικού που κατέγραψε το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης του λεωφορείου στη θέση του οδηγού του λεωφορείου την ημέρα που συνέβη το επίμαχο περιστατικό στις …. Πλην όμως, όπως καταγγέλλει, η επιχείρηση δεν απάντησε ποτέ στο αίτημά του, απορρίπτοντάς το σιωπηρά, κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 12 παρ. 3 και 15 του ΓΚΠΔ. Κατόπιν αυτών, η Αρχή απέστειλε στην καταγγελλομένη τα με αριθ. πρωτ. Γ/ΕΞ/1084-1/6.4.20 και Γ/ΕΞ/2648-1/22.6.20 έγγραφα για παροχή διευκρινίσεων επί των καταγγελλομένων, η οποία στο με αρ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/ 4683/20 απαντητικό έγγραφό της  ανέφερε  τα  εξής:  α)  η  βιντεοσκόπηση  και  η  μαγνητοσκόπηση  που πραγματοποιήθηκε δεν είναι παράνομη, αλλά επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση, όπως και η χρήση του επίμαχου υλικού τους, όταν υπάρχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος, που αφορούν  στην  πρόληψη  τελέσεως  εγκλημάτων,  στην  προστασία  του  εννόμου συμφέροντος και την προστασία της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, β) όλοι οι εργαζόμενοι  της  επιχείρησης,  οδηγοί  και  εισπράκτορες,  έχουν  ενημερωθεί  και γνωρίζουν  για  τη  συγκεκριμένη  επεξεργασία,  και  γ)  η  εκδοθείσα  βεβαίωση προϋπηρεσίας  είναι  νόμιμη,  αληθής  και  πλήρως  ανταποκρινόμενη  στην πραγματικότητα.

Στη συνέχεια η Αρχή με τις υπ’ αριθ. πρωτ. Γ/ΕΞ/567/4.2.21 και Γ/ΕΞ/568/4.2.21 κλήσεις  κάλεσε  αντίστοιχα  τον  Γ.  Λαμπαδάκη,  πληρεξούσιο  δικηγόρο  του  καταγγέλλοντος  Α και  την  καταγγελλόμενη Δημοτική  Επιχείρηση  ……… Ρόδου  …. να  παραστούν  στη  συνεδρίαση  της  Αρχής  στις  10.02.2021, προκειμένου να συζητηθεί η ως άνω καταγγελία. Κατά την ακρόαση, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 24.02.21, κατόπιν αναβολής από  τη  συζήτηση  της  10.02.21,  παρέστησαν  οι  πληρεξούσιοι δικηγόροι  του καταγγέλλοντος Γεώργιος Λαμπαδάκης και  Η.Ζ. και εκ μέρους της Δημοτικής  Επιχείρησης  ………»  ο  Δ.Τ.,  Πρόεδρος  της επιχείρησης μετά της πληρεξουσίας δικηγόρου Σ.Π.. Οι πληρεξούσιοι  δικηγόροι  του καταγγέλλοντος τόσο κατά την ακροαματική διαδικασία όσο και με το υπ’ αρ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/1546/21 υπόμνημά τους στην Αρχή ανέφεραν τα εξής: α) η καταγγελλομένη δεν έχει ικανοποιήσει μέχρι και σήμερα το δικαίωμα πρόσβασης του καταγγέλλοντος στο επίμαχο βιντεοσκοπημένο υλικό, ούτε έχει απαντήσει κάτι σχετικό επί του αιτήματός του β) παρόλο που η υπόθεση του ποινικού ακροατηρίου τέθηκε στο αρχείο, ο καταγγέλλων χρειάζεται το επίμαχο υλικό προς υπεράσπισή του στην αστική δίκη αγωγής αποζημιώσεώς του από την καταγγελλομένη, γ) κατά την ακροαματική διαδικασία ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης  ανέφερε ότι το βιντεοσκοπημένο υλικό έχει διαγραφεί και ότι έχει ενημερωθεί προφορικά  ο καταγγέλλων, ενώ κάτι τέτοιο δεν συνέβη ποτέ και ούτε το ανέφερε η καταγγελλόμενη στο απαντητικό της έγγραφο στην Αρχή το 2020, δ) η βεβαίωση προϋπηρεσίας περιείχε προσωπικά του δεδομένα μη αναγκαία, συναφή, και  ανάλογα  του  επιδιωκόμενου  σκοπού,  κατά  παράβαση  των  διατάξεων  των άρθρων 678 ΑΚ και 5 του ΓΚΠΔ, ε) σε μεταγενέστερο διάστημα ζήτησε να του χορηγηθεί εκ νέου βεβαίωση, στην οποία και πάλι αν και δεν αναγραφόταν ότι απολύθηκε λόγω αξιόποινης πράξης, αναγραφόταν ότι απολύθηκε λόγω καταγγελίας προ του συμφωνημένου χρόνου για σπουδαίο λόγο, και στ) τέλος, με τρίτη νέα αίτησή  του  και  παράλληλα  καταγγελία  στην  Επιθεώρηση  Εργασίας,  η καταγγελλόμενη  του  χορήγησε  νέα  βεβαίωση  στην  οποία  έκανε  μνεία  των αποφάσεων πρόσληψης και απόλυσης, οπότε ούτε και αυτή η γ’ βεβαίωση πληροί τα κριτήρια του 678 ΑΚ, εφόσον μπορεί κάποιος με τους αριθμούς των αποφάσεων να ανατρέξει στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και να δει το πλήρες κείμενο απόλυσής του, όπου εμφανίζεται ως υπεξαιρέτης. 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης ……….. Δ.Τ. και η πληρεξούσια δικηγόρος Σ. Π., τόσο κατά την ακροαματική διαδικασία όσο και με το υπ’ αρ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/1862/21 υπόμνημά τους στην Αρχή ανέφεραν τα εξής:

α)  σχετικά  με  τη  βεβαίωση  προϋπηρεσίας  έγινε  επεξεργασία  προσωπικών δεδομένων μόνον υπό το πρίσμα του δικαιώματος πρόσβασης, εφόσον η βεβαίωση δεν διαβιβάσθηκε σε τρίτους, σε κάθε δε περίπτωση κατόπιν της από 23.12.20 νέας αιτήσεως  του  καταγγέλλοντος,  η  επιχείρηση  εξέδωσε  νέα  βεβαίωση  με  ορθή επανάληψη στην οποία αναγράφεται μόνον ο χρόνος πρόσληψής του, το χρονικό διάστημα της απασχόλησής του και  το είδος της εργασίας του, β) η καταγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την κάμερα βιντεοσκόπησης που είναι οποθετημένη  εντός  των  λεωφορείων  άνωθεν  του  καθίσματος  του  οδηγού μαγνητοσκοπεί μόνον τη συναλλαγή έκδοσης εισιτηρίου μεταξύ οδηγού και επιβάτη, χωρίς να απεικονίζει πρόσωπα και χωρίς ήχο, και τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω του συστήματος βιντεοεπιτήρησης δεν αποθηκεύονται σε σύστημα αρχειοθέτησης, η δε διάρκεια τήρησης τους περιορίζεται σε επτά (7) ημέρες, μετά το πέρας των οποίων διαγράφονται αυτόματα, γ) την …  διαγράφηκε αυτόματα το υλικό της κάμερας, γεγονός το οποίο γνώριζε και για το οποίο είχε ενημερωθεί προφορικά ο καταγγέλλων και δ) από 3.3.21 έχει υπερψηφίσει το Δ.Σ. της επιχείρησης έγγραφη πολιτική βιντεοεπιτήρησης μέσω καμερών, η οποία επισυνάπτεται στην Αρχή.

Η Αρχή, μετά από την ακροαματική διαδικασία και την εξέταση των στοιχείων του φακέλου και αφού άκουσε τον εισηγητή και τη βοηθό  εισηγητή, η οποία  αποχώρησε μετά τη συζήτηση της υπόθεσης και πριν από τη διάσκεψη και τη λήψη απόφασης, μετά από διεξοδική συζήτηση 

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1 στοιχ. α’, β’ και γ’ του ΓΚΠΔ τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να α) υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων (αρχές της νομιμότητας, αντικειμενικότητας και διαφάνειας), β) συλλέγονται για καθορισμένους,  ρητούς  και  νόμιμους  σκοπούς  και  να  μην  υποβάλλονται  σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς (αρχή του περιορισμού του σκοπού), γ) είναι κατάλληλα, συναφή και να περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία (αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων). Ακόμη, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 3 του ΓΚΠΔ, «ο υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει  στο  υποκείμενο  των  δεδομένων  πληροφορίες  για  την  ενέργεια  που πραγματοποιείται  κατόπιν  αιτήματος  δυνάμει  των  άρθρων  15  έως  22  χωρίς  καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Η  εν  λόγω  προθεσμία  μπορεί  να  παραταθεί  κατά  δύο  ακόμη  μήνες,  εφόσον απαιτείται,  λαμβανομένων  υπόψη  της  πολυπλοκότητας  του  αιτήματος  και  του αριθμού των αιτημάτων. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει το υποκείμενο των δεδομένων για την εν λόγω παράταση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης». Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 15 ΓΚΠΔ, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να λαμβάνει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν υφίστανται επεξεργασία. 

2. Επίσης,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  678ΑΚ  «Κατά  τη  λήξη  της  σύμβασης  ο εργαζόμενος μπορεί να απαιτήσει από τον εργοδότη πιστοποιητικό για το είδος και τη διάρκεια της εργασίας του. Μόνο αν το ζητήσει ειδικά ο εργαζόμενος βεβαιώνεται και η ποιότητα της εργασίας του και η διαγωγή του».

3.  Στην υπό κρίση  περίπτωση, με βάση όσων προέκυψαν από την ακροαματική διαδικασία και από την εξέταση των στοιχείων  του φακέλου, η καταγγελλόμενη Δημοτική Επιχείρηση ……., ως υπεύθυνη επεξεργασίας, α) κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 5 παρ. 1 στοιχ. γ’ του ΓΚΠΔ,  χορήγησε στον καταγγέλλοντα κατόπιν της απολύσεώς του από την επιχείρηση, βεβαίωση προϋπηρεσίας στην οποία αναγράφηκε εκτός του είδους και της διάρκειας της εργασίας και η πληροφορία ότι απολύθηκε λόγω αξιόποινης πράξης και β) κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 12 παρ. 3 και 15 του ΓΚΠΔ, δεν απάντησε ποτέ γραπτώς στο από 22.7.19 αίτημα του καταγγέλλοντος να του χορηγηθεί αντίγραφο του βιντεοσκοπημένου υλικού που κατέγραψε το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης του λεωφορείου στη θέση του οδηγού του λεωφορείου την ημέρα που συνέβη το επίμαχο περιστατικό στις 23.2.20, απορρίπτοντάς το σιωπηρά.

Κατόπιν αυτών, προκύπτει παραβίαση των ως άνω αναφερόμενων διατάξεων της αρχής της αναλογικότητας (άρθρο 5 παρ. 1 στοιχ. γ’ ΓΚΠΔ), της μη ικανοποίησης του δικαιώματος πρόσβασης, καθώς και της μη ενημέρωσης επί του αιτήματος του καταγγέλλοντος για πρόσβαση σε δεδομένα που τον αφορούν (άρθρα 12 παρ. 3 και 15 ΓΚΠΔ).

4. Ενόψει των ανωτέρω, η Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη τη βαρύτητα της παράβασης που αποδείχθηκε και της  προσβολής που επήλθε από αυτή στον καταγγέλλοντα, κρίνει ότι πρέπει να επιβληθεί στην καταγγελλόμενη κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 58 παρ. 2 εδ. θ’ του ΓΚΠΔ  αποτελεσματικό, αναλογικό και αποτρεπτικό διοικητικό χρηματικό πρόστιμο, κατ’ άρθρρο 83 του ΓΚΠΔ1 .

Επειδή η διαπιστωθείσα από την Αρχή παραβίαση των διατάξεων των άρθρων 5 παρ.  1  στοιχ. γ’,  12  παρ.  3  και  15 ΓΚΠ∆ υπάγεται στις  περιπτώσεις επιβολής διοικητικών προστίμων του άρθρου 83 παρ. 5 εδ. α’ και β’ ΓΚΠ∆.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Επιβάλλει στη Δημοτική Επιχείρηση ………, ως υπεύθυνη επεξεργασίας,  για  τους  λόγους  που  αναφέρονται  εκτενώς  στο  σκεπτικό  της παρούσας,  το  αναλογικό  και  αποτρεπτικό  διοικητικό  χρηματικό  πρόστιμο  που αρμόζει στη συγκεκριμένη περίπτωση,  σύμφωνα με τις ειδικότερες περιστάσεις αυτής α) ύψους πέντε χιλιάδων (5.000,00) Ευρώ, για την παραβίαση των διατάξεων των άρθρων  12 παρ. 3  και 15 ΓΚΠ∆ και β) ύψους τριών χιλιάδων (3.000,00) Ευρώ, για την παραβίαση  των  διατάξεων  του άρθρου 5 παρ. 1 στοιχ.  γ’ του  ΓΚΠ∆, ήτοι συνολικά το διοικητικό χρηματικό πρόστιμο των οκτώ χιλιάδων (8.000,00) Ευρώ.