ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟY Ν. ΛΑΜΠΑΔΑΚΗ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ


Ασφαλιστικά Μέτρα – Κοινός Τραπεζικός Λογαριασμός – Όρος αρ. 2 Ν. 5638/1932 – Προσβολή νόμιμης μοίρας κληρονόμου – Μέμψη άστοργης δωρεάς – Συντηρητική κατάσχεση.

Ασφαλιστικά Μέτρα. Κοινοί Προθεσμιακοί Τραπεζικοί Λογαριασμοί. Ανάληψη ολόκληρου του ποσού των καταθέσεων από τη συνδικαιούχο του λογαριασμού μετά το θάνατο του έτερου συνδικαιούχου. Όρος αρ. 2 Ν. 5638/1932. Μη δικαίωμα του κληρονόμου του θανόντος συνδικαιούχου να απαιτήσει από την έτερη συνδικαιούχο το μέρος της κατάθεσης που αντιστοιχεί σε αυτόν βάσει της εσωτερικής έννομης σχέσης που συνέδεε αυτήν με το θανόντα συνδικαιούχο. Κρίση ότι η κατάθεση σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό αποτελεί δωρεά. Μέμψη άστοργης δωρεάς κατά το άρθρο 1835 ΑΚ. Προσβολή της νόμιμης μοίρας του κληρονόμου του θανόντος συνδικαιούχου. Επείγουσα περίπτωση. Επιβολή συντηρητικής κατάσχεσης σε βάρος της επιζήσασας συνδικαιούχου των τραπεζικών λογαριασμών. (Αριθμός Απόφασης 108/2013 Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, δημοσιευμένη απόφαση στην τράπεζα νομικών πληροφοριών ΝΟΜΟΣ και στο νομικό περιοδικό Αρμενόπουλος 2013, 905 επ.)

Ασφαλιστικά μέτρα - επίδειξη εγγράφων

Ασφαλιστικά μέτρα επίδειξης εγγράφου. Έννομο συμφέρον. Πότε συντρέχει έννομο συμφέρον. Περιστατικά ύπαρξης εννόμου συμφέροντος στον αιτούντα – εναγόμενο να ζητήσει την επίδειξη κρίσιμου εγγράφου, το οποίο ο καθού – ενάγων ισχυρίζεται στην αγωγή του ότι υπεγράφη από τον πρώτο, ώστε να εξεταστεί από γραφολόγο (Αρ.αποφ. 963/2007 Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, δημοσιευμένη απόφαση στη Δωδεκανησιακή Νομολογία 2008, 1284)

Διαφορές από εκτέλεση ασφαλιστικών μέτρων - ανακοπή του άρθρου 702 ΚΠολΔ

Στην ανακοπή του άρθρου 702 παρ. 1 ΚΠολΔ υπάγονται οι ακυρότητες ή αταξίες της απόφασης δυνάμει της οποίας επισπεύσθηκε η εκτέλεση. –Απαράδεκτοι οι λόγοι περί παραγραφής της αξίωσης από τη νομή, περί της ουσίας και των περιστατικών δυνάμει των οποίων εκδόθηκε η απόφαση και περί της καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος, αν βάλλεται η ορθότητα του ληφθέντος μέτρου και επανελέγχεται με αυτόν τον τρόπο η απόφαση.

Πρωτόκολλο καθορισμού αποζημίωσης Κτηματικής Υπηρεσίας

Πρωτόκολλο καθορισμού αποζημίωσης Κτηματικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσου για αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστης ζώνης αιγιαλού και παραλίας του Δημοσίου. Ανακοπή κατ’ αυτού. Μείωση της καταλογισθείσας αποζημίωσης κατά το «μέτρο του αγαθού ανδρός». (Αρ.αποφ. 127/2009 Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου)

Δάνειο - ΔΟΥ - Τόκοι

Αν ο οφειλέτης χρηματικού δανείου καταστεί υπερήμερος ως προς την απόδοσή του, ο δανειστής δικαιούται να ζητήσει εκτός από το δάνειο και τόκους υπερημερίας ανεξάρτητα αν το δάνειο είναι έντοκο ή άτοκο. Οι ανήλικοι αφενός νομιμοποιούνται παθητικά σε αγωγή δανείου μέχρι του ενεργητικού κληρονομιάς του δανειολήπτη που επήχθη σε αυτούς, αφετέρου δύνανται να είναι καθών οι εκτέλεση. -ΔΟΥ. Η μη θεώρηση καταρτισθέντος συμφωνητικού δανείου από την αρμόδια ΔΟΥ μέσα σε 10 ημέρες από την κατάρτισή του και η μη καταβολή χαρτοσήμου δεν καθιστούν τη σύμβαση δανείου άκυρη. -Βίαιη διακοπή. Με το θάνατο διαδίκου που επήλθε μετά την άσκηση της αγωγής και πριν τη συζήτηση επέρχεται βίαιη διακοπή της δίκης, η οποία συνεχίζεται με δήλωση στο ακροατήριο από δικηγόρο. -Απόδοση δανείου εντόκως χωρίς να επηρεάζει δοθείσα χάριν καταβολής συναλλαγματική. -Προϋποθέσεις για το ορισμένο της ένστασης παραγραφής των τόκων (Αρ. απόφ. 186/2010 Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, δημοσιευθείσα στη Δωδεκανησιακή Νομολογία 2011, σελ. 1370)

Προσωπικά Δεδομένα - Άδεια της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Προσωπικά Δεδομένα. Αίτηση από το σύζυγο προς την αρμόδια Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για τη χορήγηση στοιχείων από Νοσοκομείο που αφορούν δεδομένα υγείας της συζύγου. Έννομο συμφέρον. Πότε συντρέχει έννομο συμφέρον. Περιστατικά συνδρομής εννόμου συμφέροντος στον αιτούντα για τη χορήγηση των αιτούμενων \"ευαίσθητων\" προσωπικών δεδομένων, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για δικαστική χρήση. Προϋπόθεση χορήγησης άδειας της Αρχής στον υπεύθυνο επεξεργασίας (Αρ.πρωτ. απόφασης Α.Π.Π.Δ. 7281/2006)

Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά (Ν. 3869/2010 \"Κατσέλη\")

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων νοικοκυριών. Υπάγονται στη ρύθμιση και πρώην έμποροι που δεν είχαν παύσει τις πληρωμές τους κατά την παύση της εμπορίας τους. Επιτρεπτή κατ’ άρ. 751 ΚΠολΔ μεταβολή της αίτησης με προφορική δήλωση κατά τη συζήτησή της. Ρύθμιση στεγαστικού δανείου πρώην εμπόρου με την καταβολή σταθερών δόσεων επί 4ετία και στη συνέχεια 20ετή καταβολή δόσεων για την προστασία της κύριας κατοικίας του. Απαλλαγή από το υπόλοιπο του χρέους εφόσον τηρήσει τη ρύθμιση. «Κούρεμα» οφειλής κατά περίπου 50%. Μη υποχρέωση εκποίησης των κινητών του αντικειμένων (αυτοκινήτου-βέσπας). (Αριθμός απόφασης 9/2013 Ειρηνοδικείο Ροδου, Δημοσίευση Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ)

Τροχαίο ατύχημα - Σωματικές βλάβες

Αποκλειστική υπαιτιότητα του οδηγού του ζημιογόνου φορτηγού-αυτοκινήτου που κινείτο όπισθεν της οδηγού του μοτοποδηλάτου στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας. Τραυματισμός της οδηγού του μοτοποδηλάτου: κάκωση οσφυϊκής μοίρας σπονδυλικής στήλης, ρήξη πρόσθιου χιαστού, ρήξη έσω μηνίσκου και ρήξη έσω πλάγιου συνδέσμου. Επιδικάζει στην ενάγουσα και ήδη εκκαλούσα αποζημίωση για ηθική βλάβη ποσού €25.000 νομιμότοκα. Αμοιβή αποκλειστικής νοσοκόμας. Επιδικάζεται ακόμη και στην περίπτωση που προσφέρουν αφιλοκερδώς τη βοήθεια τους οικεία πρόσωπα του τραυματισθέντος. (αριθμός απόφασης 106/2014 Τριμελές Εφετείο Δωδ/σου)